1.Uluslararası Yörük Türkmen Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

I. ULUSLARARASI YÖRÜK-TÜRKMEN ÇALIŞTAYI/İZMİR
SONUÇ BİLDİRGESİ

I. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı;11-13 Ocak 2019 tarihlerinde ülkemizin farklı şehirlerinden 189 Yörük-Türkmen Derneğinin temsilcilerinin katılımıyla İzmir ili Çeşme ilçesinde yer alan Altın Yunus Otelinde gerçekleştirilmiştir.Çalıştay iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada sekiz akademisyenin yer aldığı bilim oturumunda Yörük-Türkmen kültürü üzerine bilgilendirici bildiriler sunulmuş, ikinci aşamada beş farklı salonda yapılan bölgesel çalışma grupları toplantısında derneklerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümünde uygulanacak çözüm yolları üzerinde durulmuş ve aşağıdaki altı madde de sonuç bildirgesi oluşturulmuştur.

 1. Yörük-Türkmen Derneklerinin Hukuki Statüleri İle İlgili Sorular:

A- Genel olarak Yörük-Türkmen dernek başkanları, sorumluluklarını yerine getirmeyen, derneğin çalışmalarına aktif olarak katılmayan üyelerden rahatsızlık duyduklarını dile getirmişlerdir.Bilinçli, derneğine sahip çıkan üyelerin derneklerin faaliyetinde önemli bir rol üstleneceklerini belirtmişler ve bu nedenle üyelik koşullarıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasının gerekliliğini dile getirmişlerdir.
B- Yörük-Türkmen dernek yöneticileri, dernek tüzüklerinde günün ihtiyaçlarına yönelik yeni düzenlemelere gidilmesi, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen tüzüklerin biran önce yenilenmesi gerekli olduğunu belirtmişlerdir.
C- Bugüne kadar hukuksal danışmanlıktan yoksun dernekler artık hukuki danışmanlık talep etmekte, yaptıkları projelerin bilimsel alt yapısının kurgulanmasını istemekte ve mali danışmanlık hizmetlerinden yaralanmak istemektedirler.
D- Derneklerin yönetiminde ve etkinliklerinde kadın üye sayısının artması, derneklerin toplum tarafından tam olarak kabul görmesini sağlayacağı düşüncesi dernek yöneticileri tarafından dile getirilmiştir.
E- Derneklerin kamuda daha etkili olabilmesi için kamu yararına yapılacak etkinliklerin sayısın artırılmasının gerekliliği dernek yöneticileri tarafından dile getirilmiştir.
F- İleride gerçekleştirilebilecek benzeri çalıştaylara valiliklerdeki Dernekler Masasından bir yetkilinin davet edilmesi, çalıştayların daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlayacağı belirtilmiştir.
G- Dernekler üniversiteler ile işbirliğine olumlu yaklaşmakta ve üniversitelerden destek beklemektedirler.

 1. Derneklerin mekân sorunları:

A- Dernek yöneticileri dernek yönetim mekanlarının çoğunlukla kira olduğu, derneklerin bu kiraları ödemekte zorlandıklarını, bazı belediyelerin destek verse bile bu desteğin yetersiz olduğunu belirtmişler ve sonuçta dernek mekanlarının kiralarını ödeyebilmek için gelir arttırıcı çalışmaların yapılması gerekli olduğuna dair düşüncelerini belirtmişlerdir.
B- Çalıştayda benzeri ekonomik sorunların çözümü için derneklerin bünyelerinde iktisadi işletmeler oluşturmalarının önemi vurgulanmıştır.

 1. Derneklerin ekonomik ve maddi destek sorunları:

A- Derneklerin bölgelerindeki yerel ürünlere sahip çıkmaları, bu ürünlerin coğrafi etiketlerini almaları, bölgede kurulacak dernek bağlantılı kooperatiflerin gelirlerini arttıracağı düşünülmektedir.
B- Derneklerin ekonomik açıdan özgür olabilmeleri, üye aidatı olmadan da varlıklarını sürdürebilmeleri için kültür endüstrisi bağlamında üretime yönelmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

 1. Derneklerin iletişim sorunları:

A- Çalıştayda pek çok derneğin web sitesinin olmadığı, var olanların ise bu siteyi aktif olarak kullanmadığı görülmüştür. Bu nedenle derneklere kısa süre içinde web sayfaları oluşturmaları, gerçekleştirdikleri etkinlikleri web sayfalarında duyurmaları tavsiye edilmiştir.
B- Derneklerin görünürlüğü için kendilerini tam olarak ifade eden ve akılda akılcı bir logoya sahip olmalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

 1. Derneklerin kültürel etkinlik düzenleme, katılım ve destek bulma sorunları:

A- Derneklerin etkinlikleri gelişi güzel değil, tematik olarak yapılmalıdır.
B- Derneklerin bir yıllık etkinlik takvimini çıkarıp kamuoyuna duyurması, bu etkinliklerde üniversitelerden akademik destek alması ve etkinliklerin derneğin tüzüğüne, amaç ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi etkinliklerin daha başarılı sonuçlar elde etmesini sağlayacaktır.
C- Derneklerin gerçekleştireceği etkinliklerde derneklerin faaliyet alanına uygun sanatçılara yer vermesi, geleneksel kültürün yaşatılmasına yardımcı olacaktır.
D- Derneklerin Yörük-Türkmen kültürü ile ilgili yapılacak lisansüstü çalışmalara destek vermesi, üniversitelerin bu alana ilgi göstermesini sağlayacaktır.
E- Derneklerin gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili anket çalışması gerçekleştirmeleri etkinliklerin halk tarafından ne ölçüde benimsendiğini ve desteklendiğini ortaya koyacak ve derneğin ileride yapacağı etkinlikler için bir yol haritası oluşturacaktır.

 1. Yörük Türkmen geleneklerinin genç kuşaklara aktarımında derneklerin rolü:
  A- Yörük-Türkmen kültürü temalı yazılım, belgesel, televizyon programları, çizgi filim ve bilgisayar oyunlarının üretilmesive yaygınlaştırılması Yörük-Türkmen kültürünün genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlenecektir.
  B- Doğa yürüyüşleri, geleneksel oyunlar, sportif faaliyetler gençlerin Yörük-Türkmen kültürünü anlaması ve benimsemesinde önemli bir etken olacaktır.
  C- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılarak Yörük-Türkmen kültürü temalı kursların düzenlenmesi, kültürün aktarımında bir araç olarak kullanılmalıdır.

Yukarıda altı ana başlık altında maddeler halinde belirtmeye çalıştığımız hususlar, bu çalıştaya katılan 189 dernek yönetiminin ilk planda ele alınması gerekliliğini ifade ettiği hususlardır. Elbette daha uzun süreli, tematik ve daha çok katılımcı ile gerçekleştirilecek çalıştaylarda daha farklı sorunlar da ele alınacaktır. Amacımız Yörük-Türkmen kimliğinin ve kültürünün korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasına bir program oluşturmak ve program çerçevesinde çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlamaktır.
Geniş bir coğrafyada etkin bir kültür olan Türk kültürü günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Farklı ülkelerde, farklı adlarla anılan Türk toplulukları bazı dönemlerde bulundukları coğrafyada dışlanmakta veya çok yönlü baskılara maruz kalmaktadır.
Dileğimiz başta Doğu Türkistan, Suriye, Irak ve diğer coğrafyalardaki Türk topluluklarının daha özgür, daha sorunsuz yaşamaları ve kültürlerini tam anlamıyla ifade etmeleridir.

Nihat ERÇETİN
Çalıştay Grup Sözcüsü
Yunus Emre Yörük Türkmen Dernek Başkanı

Yazar: SalihTaner

Chef

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir